Stokesia laevis ‘Mary Gregory’

Stokesia laevis 'Mary Gregory'

Stokesia laevis ‘Mary Gregory’